Waar we het over hebben als we het hebben over duurzaamheidsonderwijs.

wat is duurzaamheidsonderwijs

Wanneer ik het met schoolleiders en docenten heb over duurzaamheidsonderwijs merk ik dat er nog veel onbekend is. Duurzaamheidsonderwijs is niet hetzelfde als klimaatonderwijs en gaat voorbij een lesje over je CO2 footprint tijdens World Earth Day. De uitkomst van duurzaamheidsonderwijs zou nooit mogen zijn dat leerlingen zo overrompeld zijn door deprimerende cijfers over de opwarming van de aarde dat ze daarna angstig (climate anxiety) of klimaatmoe zijn. Het is juist het tegenovergestelde daarvan: Duurzaamheidsonderwijs gaat erover hoe je leerlingen actief kunt betrekken bij het nastreven, het onderzoeken en het definiëren van een duurzame toekomst.

In deze blog neem ik je in vogelvlucht mee langs vier onderwijsmodellen die je helpen een beter beeld te krijgen van duurzaamheidsonderwijs. 

Hiervoor beginnen we bij de toekomst. Probeer je eerst eens een duurzame, rechtvaardige, vredige toekomst voor te stellen. Alle vier onderstaande modellen, gaan ervan uit dat zo’n toekomst haalbaar is maar dat we daar niet vanzelf gaan komen. Om zo’n duurzame toekomst te kunnen bereiken, zijn er fundamentele veranderingen nodig in onze patronen van productie, consumptie, economische activiteiten en sociale relaties. Er zijn verschuivingen nodig in ons wereldbeeld en onderliggende waarden. Misschien zelfs een paradigma-verschuiving in de manier waarop mensen met elkaar omgaan en hoe wij met de planeet omgaan.

Je hebt je net een positieve duurzame toekomst voorgesteld. In het onderwijs werken we met kennis, met vaardigheden, met houding en met waarden. Welke kennis, welke vaardigheden, welke houding en welke waarden zijn volgens jou nodig om jouw duurzame toekomst te bereiken? Wat zou je je leerlingen willen meegeven om daar te komen?

Transformatief Duurzaamheidsonderwijsmodel van Teachers for Climate

Je hoort al aan de naam van dit model dat de transformatie die hiervoor beschreven is centraal staat in dit model. Het model van Teachers for Climate bestaat uit een aantal kernprincipes. Het laat zien hoe de schoolomgeving, de schoolcultuur, het curriculum, de pedagogiek en de didactiek in elkaar grijpen en samen zouden moeten leiden tot planetair burgerschap. 

Planetair burgerschap is breder en inclusiever dan wereldburgerschap. Het betekent dat je je niet alleen burger voelt van een natiestaat of land of onderdeel voelt van een diverse groep mensen, maar ook van de planeet. Het betekent dat je je verbonden voelt met een groter dan menselijk geheel. Empathie en solidariteit staat daarin bijvoorbeeld centraal, maar ook actieve hoop. Actieve hoop betekent dat je weet hoe je hoop kunt koppelen aan actie. Het betekent dat je niet alleen een hoopvolle duurzame toekomst voor je kunt zien, maar ook weet welke actie je kunt ondernemen om daar te komen.

Volgens dit model zou het curriculum holistisch moeten zijn, toekomstgericht, inclusief en  systemisch en vakgebieden moeten verbinden en overstijgen. 

transformatief duurzaamheidsonderwijsmodel van teachers for climate

Green Competences model van de Europese Commissie

Het Green Competences model, ontwikkeld voor het onderwijs door de Europese Commissie,  bestaat uit twaalf competenties die zijn ondergebracht in vier verschillende gebieden.

  • het belichamen van duurzaamheidswaarden
  • het omarmen van de complexiteit van duurzaamheid
  • het visualiseren van een duurzame toekomst
  • het nastreven van duurzaamheid

Ik vroeg je eerder een duurzame toekomst voor te stellen. Lukte dat je? Het visualiseren van een duurzame toekomst zien we in veel van de modellen terugkomen. Dat heet ook wel toekomstgeletterdheid of futures literacy. Om ergens naartoe te bewegen helpt het als je het eerst voor je kunt zien. In dit model zie je wederom systeemdenken terugkomen. Hier valt het onder het omarmen van de complexiteit van duurzaamheid. Systeemdenken gaat over de capaciteit om uit te kunnen zoomen en op systemisch niveau naar vraagstukken te kijken. Al op jonge leeftijd kun je leerlingen helpen bij het stellen van grotere vragen en daarbij onderlinge verbanden en afhankelijkheden te zien. 

green competences model van de europese commissie

Competentiegericht model van de Inland University of Applied Sciences uit Noorwegen

Ook dit duurzaamheidsonderwijsmodel focust op competentiegebieden. Actie, reflectie en de interpersoonlijk competentie staan centraal. Die nadruk op dat laatste vind ik erg mooi van dit model. We moeten als mensen heel goed kunnen samenwerken om de problemen op te lossen waar we nu voor staan. We moeten samen problemen kunnen onderzoeken, definiëren en samen naar oplossingen kunnen toewerken. Dat zie je in onze examens nog nauwelijks terugkomen. Ook in dit model zie je dat toekomstdenken en systeemdenken een rol spelen. 

competentiegericht model van de inland university of applied sciences uit noorwegen

Rounder Sense of Purpose model

Het Rounder Sense of Purpose model dat is mede ontwikkeld door de Universiteit van Gloucestershire is ook een competentiegericht model, al wordt een competentie vrij breed gezien. Je ziet drie verschillende gebieden. De rode kleuren zijn competenties die vallen onder  holistisch denken, de gele en groene kleuren onder het voorstellen van verandering. Het voorstellingsvermogen dat we eerder zagen komt hier dus weer terug. En de blauwe kleuren gaan over het bewerkstelligen van transformatie. Ook in dit model zie je dus dat de eerder beschreven transformatie een centrale rol inneemt. Ook toekomstdenken, empathie, en participatie van leerlingen. Ook ‘waarden’ staan in dit model. Waarden beïnvloeden ons gedrag, soms ook onbewust. Het is dus belangrijk om ze te onderzoeken.

a rounder sense of purpose model

In deze blog heb ik kleine stukjes uitgelicht uit vier modellen. Ik ben niet in detail getreden en heb een hoop overgeslagen. De modellen verschillen van elkaar en kiezen allemaal een andere aanvliegroute. Toch zal het je zijn opgevallen dat ze ook wel een hoop dingen overeenkomstig hebben. Al deze duurzaamheidsonderwijsmodellen zijn namelijk: toekomstgericht, ze zijn actiegericht, ze bevorderen kritisch denken, ze zijn waarden georiënteerd, ze zien complexiteit als een uitdaging, ze vragen om participatie van de leerlingen en verbinden die participatie met de dagelijkse leefomgeving van de leerlingen.

Door zo in vogelvlucht naar deze modellen te kijken hoop ik dat er een beter begrip ontstaat van wat duurzaamheidsonderwijs nou eigenlijk is. Waar kun je als schoolleider of als docent aan denken als je duurzaamheid verder in je onderwijs wil verankeren? Hoe kun je leerlingen op een positieve en hoopvolle manier betrekken bij het nastreven van een duurzame toekomst? Ik hoop dat deze blog daar een eerste aanzet toe geeft. 

Bronnen: 

Bron, J., Haandrikman, M. H., Mieneke Langberg, & Langberg, M. (2009). Leren voor duurzame ontwikkeling: een praktische leidraad. In https://www.slo.nl/SLO Stichting voor de Leerplanontwikkeling. https://www.slo.nl/zoeken/@4265/leren-duurzame

de Raaf Kalseth, I., & Didham, J. (2022). Images & Objects Active Learning for Sustainable Development. In https://www.inn.no (ISBN (online): 978-82-8380-356-3).

Centre for Collaborative Learning for Sustainable Development Inland Norway University of Applied Sciences. Geraadpleed op 15 februari 2023, van https://www.inn.no/english/ccl/Publications-and-TeachingMaterials/teaching-materials-and-resources/active-learning-methodology-series/toolkit-1-images-and-objects-anniversary-edition.pdf

Educational videos. (n.d.). [Video]. English. https://www.inn.no/english/ccl/Publications-and-Teaching-Materials/teaching-materials-and-resources/educational-videos/

European Commission, Guia, Pisiotis, U., & Cabrera Giraldez, M. (2022). GreenComp: the European sustainability competence framework. In https://joint-research-centre.ec.europa.eu/. Publications Office of the European Union. https://joint-research-centre.ec.europa.eu/greencomp-european-sustainability-competence-framework_en

Teachers for Climate. (2021). TFC Model Duurzaamheidsonderwijs. teachersforclimate.nl. https://teachersforclimate.nl/model-duurzaam-onderwijs

The RSP Framework – A Rounder Sense of Purpose. (n.d.). https://aroundersenseofpurpose.eu/framework/themodel

Marlise Achterbergh

Marlise Achterbergh

Marlise Achterbergh is duurzaamheidscoördinator bij de Esprit Scholengroep in Amsterdam. Daarnaast is ze bestuurslid van Teachers for Climate. Voorheen stond ze 11 jaar voor de klas als docent Theory of Knowledge en was ze International Baccalaureate coördinator op De Nieuwe Internationale School van Esprit.

Inhoud

Recente blogs

Verder op Voor de klas